Този курс е създаден с цел подобряване на комуникацията при съставяне на нови и актуализиране на стари учебни програми за БФ, за дисциплини, които се водят от преподаватели от ФМИ.