Курс по "Програмиране, структури от данни, файлове и обекти 1" за специалност Информационни системи, първи курс.