Създаване на категории в MOODLE

Създайте в банката от въпроси на курса трите категории, които сте създали в предното задание