Категорията съдържа метакурсове, в които се поставят материали разработени по програма ЕОС. Правилата за организиране на категорията а както следва:

Отделен метакурс се създава за всеки предмет, по който се разработват материали.

Права за публикуване в даден метакурс се дават на лицата, които отговарят за неговото организиране.

Ако се реши материалите в даден курс да бъдат достъпни само за преподавателите, но не и за други лица, курсът се оставя скрит.

В курсовете, в които бъде решено да се използват материали се добавя връзка тип Course Metalink за създаване на дъщерен курс и се поставят връзки към материалите.