Допълнителни настройки на автоматично генериран курс в системата Мудъл

Автоматичното генериране на курсове в платформата за обучение Мудъл се базира на учебните планове и реални дисциплини в информационната система СУСИ.

Курсовете се създават със следните параметри:

  • Пълно име на курс: Наименование на реалната дисциплина
  • Кратко име на курс:  Идентификационен номер на дисциплината в СУСИ (Моля, не променяйте, за да запазите връзка със СУСИ!)
  • Видимост: само за титуляра на реалната дисциплина, който се добавя автоматично в курса в Мудъл с ролята „Преподавател"
  • Участници: записаните студенти в системата СУСИ към момента на създаване на курса в Мудъл и титулярът на курса с роля „Преподавател".

Периодично ще бъде стартирана актуализация на наличната информация от СУСИ към Мудъл, при която новозаписаните студенти автоматично ще бъдат добавяни като участници в курса в Мудъл.

За да стане достъпен за студентите автоматично-създаденият курс в Мудъл, титулярът на курса трябва да:

  • Добави преподавателския екип като участници в курса с роля „Преподавател"
  • Промени видимостта на курса
  • Определи методите на записване на нови студенти (ръчно записване, самозаписване с ключ) 


Добавяне на преподавателски екип в автоматично създаден курс в Мудъл

Всеки потребител на системата Мудъл може да намери списък на курсовете, в които участва в раздела „Моите курсове" (Фигура 1).

Фигура 1

Фигура 1 Моите курсове


Първоначално единственият „Преподавател" в автоматично създадения курс е титулярът на реалната дисциплина.

 Фигура 2

Фигура 2 Участници в курса


„Преподавател" в курса има административните права в системата да добави останалите членове на преподавателския екип като участници в курса в Мудъл.

В прозореца Настройки/Администриране на курс отворете подменюто „Потребители" и изберете връзката „Записани участници" (Фигура 3):

Фигура 3

Фигура 3 Записани потребители


Кликнете бутона „Записване на участници" и в отворения прозорец „Записване на потребители" в  подменюто „Задаване на роли" изберете (Фигура 3). В полето за филтър въведете име, потребителско име или e-mailадрес на участника, който искате да бъде записан (в примера е въведено името Дафинка), след което натиснете бутона „Търсене", за да се филтрира броя на показаните потребители. Бутонът „Записване" ще добави съответния потребител в курса с ролята „преподавател".

Повторете стъпките за всеки член на преподавателския екип.

Фигура 4

Фигура 4 Записани участници


Промяна на настройката „видимост" на курс

От подменю „Моите курсове" изберете курса, който ще настройвате.

Фигура 5

Фигура 5 Избор на курс

Докато е избран съответният курс, от карето „Настройки" включете редактирането и изберете „Промяна на настройките".

Фигура 6

Фигура 6 Промяна настройки на курс

В режим „Редакция настройките на курс" за видимост изберете стойност „Да се вижда".

Фигура 7

Фигура 7 Промяна на видимостта

За да запазите настройките, кликнете бутон „Запис на промените".

Фигура 8

Последно модифициране: четвъртък, 9 октомври 2014, 14:30