Напишете кратък и интересен параграф, описващ съдържанието на курса.

Курс по компютърна графика за специалност Информатика. Доц. д-р Спас Ташев
Този курс е предназначен за първи курс, специалност информатика.
Курсът обслужва лаботарорните и семинарни упражнения за 2-ри курс, 2-ри поток на спец. Информатика

Курсът изучава основните концепции, свързани със структурите от данни; описанието им; създаването на абстрактни типове данни, определящи типове на структури от данни; класифицирането на структурите. Разглежда описанието и реализацията на различни представяния на структурите от данни: стек, опашка, свързан списък с една и две връзки, цикличен свързан списък, дърво, двоично дърво, двоично наредено дърво, балансирано двоично наредено дърво, В-дърво, граф. Всяка от тези структури е реализирана чрез шаблон на клас. В курса е включена и структурата от данни файл. Не малко внимание е отделено на приложения на тези структури.

Курсът предлага основни алгоритми за сортиране и търсене.

Изложението се базира на обектно-ориентирания подход.

Курсът запознава студентите с характерните черти и теоретичните основи на функционалното програмиране. Изучават се основните конструкции на езиците за функционално програмиране и структурата на функционалните програми. Особено внимание се отделя на някои специфични въпроси като функции от по-висок ред, модели на оценяване, работа с безкрайни потоции др. Представят се основните принципи на реализацията на езиците за функционално програмиране. Разглеждат се някои характерни приложения на тези езици.

Изложението се базира на функционалния език Scheme, диалект на езика Лисп.