Курсът има за цел да представи основните идеи и полезни практики в системното програмиране като база за по-нататъшно развитие в тази и други области (като разработка на device drivers, kernel development, мрежово програмиране и всякакво приложно прогармиране). Акцентът на курса пада върху системните примитиви, дефинирани в стандарта POSIX, като основната ОС, която се използва, е Linux. Ще се изучават системни примитиви, свързани с файлове и цялостното изграждане на файловата система, системни примитиви за управление на процеси и междупроцесни комуникации и др.
Код за записване: fork

Курсът запознава студентите с характерните черти и теоретичните основи на функционалното програмиране. Изучават се основните конструкции на езиците за функционално програмиране и структурата на функционалните програми. Особено внимание се отделя на някои специфични въпроси като функции от по-висок ред, отложено оценяване и работа с безкрайни потоци и др. Представят се основните принципи на реализацията на езиците за функционално програмиране. Разглеждат се някои характерни приложения на тези езици.


Това е курса по "Основи на компютърната графика" за специалност "Компютърни науки", II курс, 2009-2010 г.