Медицинската информатика е самостоятелно направление, изучаващо, развиващо и прилагащо теорията и принципите на предаване, обработка и съхраняване на информация във всички области и на всички нива на медицинската наука, практика и управление, отчитайки специфичните особености на информационните процеси в медицината и здравеопазването.
Предмет на курса е изучаването на информационни модели, програми и системи отразяващи сложността на медицинските дейности във всички техни разновидности - профилактична, диагностична, терапевтична, рехабилитационна, прогностична, научноизследователска, учебна, образователна, и др. В курса са усвояват методи и приложения на средства за автоматизиране управлението на процеси, на структурни звена и на системи, където информационните и комуникационни технологии намират все по-широко приложение в практиката (електронно здравеопазване, e-health).