Целта на курса е студентите да се запознаят с теоретичните основи, основни инструменти и планиране при оценяване на постиженията в образованието и в частност - при електронното обучение (ЕО). Студентите ще усвоят основни методи и начини за оценяване на постиженията в режим на ЕО в различни предметни области и образователни контексти.

В курса се разглеждат теоретичните основи, статистическите методи и практическите приложения на оценяването в образованието и по-специално - в ЕО, както и използването на различни скали. Студентите имат възможност да се ориентират по-добре в особеностите на тестовото изпитване: подготовката, провеждането и оценяването му. Разглеждат се предимствата и недостатъците на този начин на изпитване. Подготовят се материали за оценяване и на практическата работа на преподавателя в тази дейност в среда на ЕО.

Прави се увод в класическата теория на тестовете за измерване на постижения в образованието. В тази част се използват някои статистически методи.

Разглеждат се подходящите за ЕО форми и методи за оценяване на „автентично”, „активно” и ИКТ-базирано учене и обучение - изпълнение на задача/процедура, решаване на казус, създаване на продукт, работа в група и екип, работа по проект, решаване на проблем, създаване и поддържане на портфолио и др.

Разглеждат се подходящите методи за оценяване в режим на ЕО в различните групи предметни области.

От практическа гледна точка студентите се научават да използват компютърен софтуер и платформи за електронно обучение в дейностите свързани с оценяване знанията на обучаемите и да създават и прилагат инструментариум за автоматизиране на дейностите в оценяването на обучаемите.

Курсът завършва с разработване и публична защита на проект - разработване и представяне на оценъчен инструментариум за оценяване на постиженията на обучаемите в електронен курс за обучение.