Целта на курса е студентите да получат базови знания за съвременните компютърни мрежи: за организацията на мрежите, принципите на работа, основните протоколи.

Според мнението на мрежовите специалисти 50% от знанията в тази динамична област на технологиите напълно остарява за 5 години.