В курса се въвеждат и изучават основни понятия, необходими за всяка математическа дисциплина – множества, релации и функции, като се акцентира върху крайния и изброимия случай. Специално внимание се отделя на двоичните (булеви) функции и на логическите закони. Въвеждат се и основните комбинаторни принципи и чрез тях се извеждат формулите за комбинаторните съединения. Дефинират се най-важните понятия, свързани с теорията на крайните графи и се изучават най-прости алгоритми върху графи.
Не се предполагат специални предварителни познания.
Курсът ще е полезен на бъдещите учители, които се подготвят в тази специалност с това, че ги запознава по-задълбочено с теми, които се преподават в средното училище - комбинаторика, доказателства чрез индукция, булева логика. Той стои в математическите основи и на информатиката, с което ще е полезен както на бъдещите учители по информатика, така и на студентите, които ще се занимават с програмиране.