Целта на курса е да даде практически знания на студентите в областта на създаването на интерактивни графични онлайн образователни модули. Курсът запознава с базовите технологии – HTML5, CSS и JavaScript. При разглеждане на основните понятия и алгоритми се използва специално разработената за целите на курса компютърна среда СУИКА. Тази среда предоставя възможност за лесно и бързо моделиране на тримерни конструкции, интерактивни или анимирани модели.