В курса се изучават основните принципи на функциониране и съвременните методи за създаване на системи, основани на знания (СОЗ). Специално внимание се обръща на проблемите на анализа на предметната област и концептуализацията на предметните знания. Дискутират се най-важните от теоретическа и практическа гледна точка аспекти на класическите формализми за представяне и използване на знания. Разглеждат се въпроси, свързани със създаването и приложението на онтологии в различни типове софтуерни системи.