Курсът дава практически умения за прилагане на концепциите на ООП съобразно синтаксиса, техниките и стил за програмиране, използвани в JDK 21 при решаване на широк кръг информационни проблеми в среда за разработка IntelliJ Ultimate edition. Включва следните теми: Основи на ООА; Структури от данни и средства на Java за създаване и използване на класове; Стил и ефективност при програмиране на Java; Наследственост и приложения; Полиморфизъм- абстрактни класове и методи, интерфейси, closure, callback, частни случаи и приложения на ламбда изрази; Параметризирани по тип методи и класове на колекции от класически структури от данни, приложение на ключовата дума var,  Streams API и приложения с паралелизъм на данни, Обработка на изключения; моделиране и изграждане на графичния интерфейс- обработка на събития и потребителски компоненти с JavaFX; Многонишково програмиране; Потоци данни и файлове-сериализиране, нов интерфейс за вход и изход (NIO), клиент- сървър приложения (RMI и уеб услуги) и др.. По време на курса, принципите на ООП се представят посредством пълни и реалистични програмни приложения на Java като се използват предимствата на системата от модули в Java.  Курсът се съпровожда с подробни Power Point лекции за представяне на разглеждани теми, от множество примерни програмни решения, упражнения и курсови проекти, които позволяват да се изясни решаването на често срещани бизнес проблеми в предвидените лабораторни часове.