ОПЧР, договор: BG051PO001-4.3.04-0018

Курсът цели да въведе интересуващите се преподаватели в практическата работа със системата Moodle.