Целта на „Приложна Компютърна Графика със С” е запознаване с основните принципи, обекти и алгоритми в компютърната графика. Курсът покрива широк спектър теми: от растеризиране на графични примитиви до създаване на анимация.

Курсът е предвиден за 20 часа лекции, 20 часа упражнения (10 присъствени и 10 самоподготовка). В материалите са включени над 870 слайда, 270 примерни програми и 70 задачи с решения.

За достъп до курса се свъжете с boytchev[at]fmi.uni-sofia.bg

Целта на „Приложна Компютърна Графика с Елика ” е изучаване на програмна среда Елика и създаването чрез нея на графични модели. Курсът завършва с изработването на индивидуален курсов проект – програмна реализация на избран от курсиста тримерен модел на обект или явление.

Курсът е предвиден за 20 часа лекции, 20 часа упражнения (10 присъствени и 10 самоподготовка) и 20 часа изготвяне на проект. В материалите са включени 400 слайда, 200 примерни програми и 80 задачи с решения.

За достъп до курса се свъжете с boytchev[at]fmi.uni-sofia.bg

Бенефициентите по проекта, участващи в обучението, ще придобият знания и умения за резултатно използване за своята научноизследователска дейност на абонамента и членството в ACM и IEEE и достъпа до услугите, каталозите и научни бази от данни и свързаните с тях услуги, предоставяни от всяка от двете организации.

Бенефициентите по проекта, участващи в обучението, ще придобият знания и умения за резултатно използване за своята изследователска дейност на реферативните научни бази от данни и свързаните с тях услуги на Thomson Reuters, относно:

  • продуктите на Thomson Reuters – платформата Web of Knowledge (WoK) и централната референтна база от данни Web of Science (WoS);
  • създаване на потребителски профил в във WoK и всички услуги в нея и осъществяване на отдалечен и мобилен достъп до WoS и WoK;
  • търсене, настройка на параметрите, филтриране, анализ, визуализация и оценяване на резултати във WoS и WoK;
  • работа с допълнителните услуги във WoK;
  • работа с библиографския софтуер EndNote Web и свързаните с него допълнителни софтуерни приложения;
  • основни анализи и сравнения с помощта на продукта InCites на Thomson Reuters.