Анотация на учебната дисциплина:

"Дизайн на електронно обучение" е основен курс, включващ занимания насочени към запознаване с различни методи, теории и подходи за планиране и разработване на курсове за обучение, и учебни единици, тяхното критично оценяване и сравняване на базата на философската и теоретичната им основа, избор на подходящи медии, учебни дейности и методи за оценяване, подходящи за всеки метод, проектиране на курсове с отчитане на нивото на обучаемите, както и на историята и културните особености на всеки специфичен контекст. Курсът завършва с планиране и описание на един примерен модул/курс за обучение.

Курсът има за цел да научи студентите да проектират и разработват учебно съдържание на електронен курс за обучение, учебен процес и учебни материали, съобразени със спецификата на електронното обучение, отчитайки също така особеностите на типа учебна институция - училище, университет, или звено за професионално обучение.

Предварителни изисквания:

Владеене на английски език за четене на ниво, изучавано във ФМИ.