Категорията е създадена, за да може в нея да се съхраняват метакурсове, в които да се пазят материали, които се преизползват в други курсове в Moodle.

Метакурс за подготовка на учебното съдържание и материали за курса "Увод в програмирането", спец. Анализ на данни, 1-ви курс.

Метакурс за подготовка на учебното съдържание и материали за курс "Структури от данни и програмиране", спец. Математика и информатика, 2-ри курс

Курсът изучава основните концепции, свързани със структурите от данни; описанието им; създаването на абстрактни типове данни, определящи типове на структури от данни; класифицирането на структурите. Разглежда описанието и реализацията на различни представяния на структурите от данни: стек, опашка, свързан списък с една и две връзки, цикличен свързан списък, дърво, двоично дърво, двоично наредено дърво, балансирано двоично наредено дърво, В-дърво, граф. Всяка от тези структури е реализирана чрез примерен шаблон на клас. В курса е включена и структурата от данни файл. Не малко внимание е отделено на приложения на тези структури.

Курсът предлага основни алгоритми за сортиране и търсене.
Изложението се базира на обектно-ориентирания подход.