Анотация на учебната дисциплина

Курсът въвежда в проблематиката на Електронното Обучение (ЕО), представя основните понятия в областта, класификации на системите за ЕО, текущото състояние и перспективи за развитие. Прави се преглед на основни въпроси на ЕО:
* същност; основни аспекти, планиране, проектиране, организация, внедряване ипровеждане;
* стандарти; софтуерни системи за управление на учебното съдържание и на процеса на обучение;
* подходи и методи за оценяване на обучаемите;
* оценяване на ефективността на ЕО и др.

Демонстрират се курсове за ЕО, като студените анализират и оценяват курс по свой избор. Усвояват се съвременни методологии и практически инструментариум за провеждане на ЕО. По време на обучението студентите разработват текущи задания. Обучението завършва с разработка и защита на курсов проект.

Курсът включва интерактивни лекции, упражнения в компютърна лаборатория, дискусии (включително чрез дискусионен форум в Интернет), самостоятелна работа (включително онлайн), разработка и представяне на финален проект.

Предварителни изисквания:
Владеене на английски език за четене на ниво, изучавано във ФМИ.