Целта на курса е да даде начална представа на студентите за областта анализ на данни, като представи значението на основни въпроси, свързани обработката на данни в различни типове системи и използването на различни методи и инструменти за анализ на данните.