Целта на курса е получаване на теоретични знания за концепции и модели на мрежовото програмиране и практически навици.