Пълно наименование на проекта "Разработване на електронен входящ тест по английски език за определяне на входящото ниво на новоприетите студенти от всички специалности във ФМИ с цел разпределението им в административни групи и повишаване качеството на обучението по английски език"