Целта на „Приложна Компютърна Графика с Елика ” е изучаване на програмна среда Елика и създаването чрез нея на графични модели. Курсът завършва с изработването на индивидуален курсов проект – програмна реализация на избран от курсиста тримерен модел на обект или явление.

Курсът е предвиден за 20 часа лекции, 20 часа упражнения (10 присъствени и 10 самоподготовка) и 20 часа изготвяне на проект. В материалите са включени 400 слайда, 200 примерни програми и 80 задачи с решения.

За достъп до курса се свъжете с boytchev[at]fmi.uni-sofia.bg