Представяне по теми

 • Тема №2. Числа (част I)

  Бройни системи. Непозиционни и позиционни бройни системи и операции с числа с различни бройни системи. Битове и битови маски. Операции и алгоритми за работа с битове и с битови маски. Итерация и рекурсия. Описание на итеративни и рекурсивни алгоритми и няколко конкретни задачи.

 • Тема №3. Числа (част II)

  НОД и НОК. Най-голям общ делител и най-малко общо кратно. Алгоритъм на Евклид за НОД.  Решаване на уравнения. Решаване на линейно уравнение и на система от две линейни уравнения с две неизвестни. Геометрично представяне.  Изчисляване на функции. Приближено изчисляване на функции, техни производни и интеграли. Намиране на корени с двоично търсене и метод на Нютон.

 • Тема №4. Масиви (част I)

  Масиви. Структура от данни „масив“. Видове масиви. Физическа реализация. Отбелязване.  Базови операции с масиви. Инициализиране. Копиране, вмъкване, изтриване. Сумиране и средна стойност. Намиране на максимум или минимум. Последователно и двоично търсене.  Алгоритми за сортиране на масиви. Сортиране на байтове, сортиране чрез вмъкване, сортиране по метода на мехурчето и сортиране чрез избор.

 • Тема №5. Сложност на алгоритми

  Производителност и сложност. Измерване на производителността и сложността на алгоритми. Критерии за оценяване. Скала.  Видове сложност. Нотации O(…), Ω(…), Θ(…), o(…) и ω(…). Свойства на O(…) и примери. Оценяване на сложност.  Оценяване на последователни инструкции, цикли, вложени цикли, условно изпълнение, функции. Оценяване на алгоритми за числа на Фибоначи, прости числа и операции с масиви.

 • Тема №6. Масиви (част II)

  Бързи алгоритми за сортиране. Сортиране на Шел. Бързо сортиране. Сортиране чрез сливане. Други алгоритми за сортиране.

 • Тема №7. Матрици

  За матриците. Етимология. Използване. Термини. Представяне. Адресиране. Преобразуване до масив и от масив. Операции с матрици. Транспониране. Събиране и изваждане. Умножение със скалар, с вектор и с матрица. Детерминанта на матрица. Използване на матрици. Решаване на система от линейни уравнения. Геометрични трансформации. Координатни системи. Гледна точка. Свързани обекти.

 • Тема №8. Низове

  ASCII и Unicode. Числови и текстови данни. Представяне чрез ASCII и чрез Unicode. Операции. Търсене, изтриване, вмъкване на символ. Дължина, конкатенация, работа с поднизове, търсене, сравняване, сортиране. Преобразуване. Главни и малки букви, числа, кодиране и декодиране.

 • Тема №9. Асоциативни масиви

  Асоциативни масиви. Разширение на масивите – на размера, на типа на данните, на индексите. Задача за броене на думи в „Ромео и Жулиета“. Хеш-таблици. Хеширане. Хеш-таблица. Хеш-функция над число и над низ. Колизия. Отворено, затворено и зоново хеширане. Рехеширане.

 • Тема №10. Стек и опашка

  Стек. Динамични структури. Стек. Реализация на стек. Приложение на стек – осъществяване на рекурсия, извикване на функции и обработване на изрази. Опашка. Операции. Реализация чрез масив. Приоритетна опашка. Дек.