Асен Александров

do...while()

by Асен Александров - Thursday, 6 October 2005, 11:48 PM
 

Извършване на определени действия, проверка на някакво условие и повторно извършване на същите действия, ако условието не е изпълнено.

int i=1;         //това ще изкара на екрана
do {           //i=2
 i++;           //i=3  
 cout<<"i="<<i<<"\n";   //..............           
}             //i=9
while (i<10)

» C++ Reference