Задача 1. Да се запишат на езика C++ следните математически формули:ln(x4 + ex + 10) 

б) log5(x4 + x2 + 8)Задача 2. Кои от следните редици от символи са правилно записани изрази на езика C++:а) 1 + |y| б) -abs(x) + sin z 

в) abs(x) + cos(abs(y - 1.7)) 

  Да се запишат в традиционна (математическа) форма следните изрази, записани на езика C++:  

  Да се пресметне стойността на израза: ) cos(0) + abs(1/(1/3-1))

 ) abs(a-10) + sin(a-1), за a = 1;

 t(fabs(x-5)), за x = 1;

    +

  
Задача 5. Да се напише израз на езика C++, който да изразява:  

 
Задача . Да се пресметне стойността на израза: , 2) + pow(y, 2) <= 4 при x = 0.6, y = -1.2 %7 == p/5 - 2  при p = 15

 floor(10*k+16.3)/2 == 0   при k = 0.185 !((k+325)%2 == 1)  

  != 0 && v > u  при u = 2, v = 1 !y   при x = false, y = true. . Да се запише булев израз, който да има стойност истина, ако посоченото условие е вярно и стойност - лъжа, ако условието не е вярно: 

  0) няма реални корени;

   частта от кръга с център (0,0) и радиус 5 в трети квадрант;

е) точка принадлеж на венеца с център (0,0) и радиуси 5 и 10;

ж) x принадлежи на отсечката [0, 1];з) x = max{a, b, c}

и) x max{a, b, c} (операторът ! да не се използва); ) поне една от булевите променливи x и y има стойност true;

 ) и двете булеви променливи x и y имат стойност true;

 

 ) цифрата 7 влиза в записа на положителното трицифрено число p;

 ) цифрите на трицифреното число m са различни;

 

Last modified: Saturday, 12 November 2011, 5:38 PM