задача 1. Да се напише функция, която разменя стойностите на две реални числа.

задача 2. Да се напише функция, която извежда елементите на масив, подаден като аргумент на функцията, без да се използва операторът за индексиране [].

задача 3. Да се напише функция, която слива две сортирани в растящ ред целочислени редици в една, като се запази наредбата.

задача 4. Да се напише функция, която намира разстоянието между две точки в равнината, зададени чрез реални координати. Като се използва тази функция, да се напише друга, която намира най-отдалечените точки в едни масив от точки.

задача 5. Да се напише функция, която извежда елементите на матрица, подадена като аргумент на функцията, без да се използва операторът за индексиране [].

задача 6. Да се напишат функции, които резлизират следните действия с матрици с размери 3x3:

  • намиране на детерминанта;
  • транспониране;
  • събиране;
  • изваждане;
  • умножение.

задача 7. Да се напише функция, която сортира масив:

  • по метда на мехурчето;
  • чрез пряка селекция;
  • чрез вмъкване.

задача 8. Да се напише програма, която въвежда квадратна матрица от цели числа и използва функция за да провери дали матрицата е "магически квадрат" (сумите по редовете и стълбовете да са равни).

*задача 9. Да се напише функция, която приема като аргумент матрицата char maze[9][8] от символи:

--------
***|***|
|-*|*|*|
|****|*|
|*---|*|
|**|***|
|-*---*|
|*******
--------

и определя дължината на най-късия път от maze[1][0] до maze[8][8]. (Може да се движим единствено по * и само по направления горе-долу, ляво-дясно)

**задача 10. Да се състави програма която създава матрица от символи с размери 20х20, запълнена с '.' . Да се напише функция която приема като аргумент матрицата и нечетно цяло число m<20, и запълва подматрицата m x m със '*', '-' и '|', така че да се получи спирала, започвайки от [0][0]. Например:

*-*-*-*-*
........|
*-*-*-*.*
|.....|.|
*.*-*.*.*
|.|...|.|
*.*-*-*.*
|.......|
*-*-*-*-*

Last modified: Saturday, 12 November 2011, 5:38 PM