Задача 1: Напишете функция, която за даден знаков низ връща като резултат броя на цифрите в него.

Задача 2: Напишете булева функция, която определя дали даден низ може да бъде идентификатор на променлива.

Задача 3: Да се напише процедура, която по даден низ от цифри изкарва на екрана хистограма на цифрите.

Например: при 48374 =>

*****
*****
*****
** **
 * *
 * *
 * *
 *  
    
48374

Задача 4: Да се напише функция, която сравнява лексикографски два низа s1 и s2, и връща 0 ако са равни, -1 ако s1<s2, и 1 ако s1>s2. Да не се използва функцията int strcmp(const char*, const char *).

Задача 5: Да се напише процедура, която приема като параметри два низа, не по-дълги от 20 символа и при ако имат поне един общ символ ги извежда на екрана, първия хоризонтално, а втория вертикално, така че да се пресичат при първия общ символ (приоритетен е първият низ).
Например:
при hello и pale =>
 p  
 a 
 l  
hello

Задача 6. Да се напише функция, която приема като аргумент матрицата char maze[9][8] от символи:

--------
***|***|
|-*|*|*|
|****|*|
|*---|*|
|**|***|
|-*---*|
|*******
--------

и символен низ съдържащ {'u','d','l','r'} ('u' = up, 'd' = down, 'l' = left, 'r' = right) който описва път през лабиринта. Функцията да провери дали така зададения път достига до [8][8] като се тръгне от [0][1].

Последно модифициране: събота, 12 ноември 2011, 17:38