Какво ще изведе следната програма на стандартния изход?


void main() {
  int a[5] = { 1, 2, 3 };
  for(int i = 0; i < 5; i++)
    cout << a[i] << ' ';
  a[4] = a[2] + a[1];
  a[2] += *(a+1);
  int *p = a; p++;
  *p = *a + 1;
  for(int i = 0; i < 5; i++)
    cout << a[i] << ' ';
}

Кое от следните твърдения е вярно за типовете данни в C++.

  1. Указателите не са тип данни
  2. Всички типове данни заемат еднакво място в паметта
  3. Масивите са съставен тип данни
  4. Множеството от стойностите на типа float e [-231;231-1]

Напишете условен оператор, който е еквивалентен на следното присвояване:

b = x < 5 || !c;

Посочете грешките в следната програма:


int main() {
  int a, b;
  cin >> a >> b;
  cout << 'Средното аритметично на ' << *a << и << *b << " е " << (a + b)/2 << endline;
}

Кое от следните твърдения НЕ е вярно?


  1. В ASCII таблицата цифрите, главните и малките латински букви имат последователни кодове.
  2. int е запазена дума в C++
  3. Върпосителният знак (?) е един от малкото символи, които не се използват като операции в езика C++.
  4. C++ е компилаторен език за програмиране.
Последно модифициране: вторник, 3 февруари 2015, 02:35