Трите възможни сценария, когато не можем да намерим ефикасен алгоритъм