Това е страницата на курса по експертни системи, летен семестър, 2011/2012 година

Курсът е продължение на уводния курс (МУК) и въвежда обучаемите  в съвременните системи и модели за управление на качеството в областта на софтуерното инженерство, на ИТ системите и услугите. Въвежда се комплекса от действия в една софтуерна и ИТ-интензивна организация с цел оптимално използване на ресурсите и квалификациите за качествен продукт. Същността на курса е базиран на общо описание на модела CMMI (Capability Maturity Model Integration - Software Engineering Institute, Carnegie Mellon), който е де-факто стандарта на съвременната софтуерна и ИТ индустрия. Подробно се разглеждат всички процесни области от нивата на зрялост от 2 до 5 (Maturity Levels 2-5), посветени съответно на успешно управление на дейността на ниво проект (ниво 2) и институционални политики (ниво 3), управление на база количествени показатели (ниво 4) и оптимизация на база на статистически методи (ниво 5). Подробно се разглеждат стъпките от внедряване на пълна програма за подобряаване на процесите (SPI, Software Process Improvement), и връзката с други модели и стандарти (включително стандартите ISO). Специално внимание се обръща на съвременните техники и форми на организация на работата – Agile development ( “Agile CMMI”), six-sigma и др. Разглеждат се връзката с моделите за ИТ услуги (CMMI for Services), както и управление на информационната сигурност и устойчивост на бизнеса и услугите (RMM – Resilience Management Model).

Студентите ще придобият задълбочена представа и умения за основните дейности по управление на качеството, както и главните фактори за ефективно изпозване на ресурсите и организация на екипите. Придобитите знания и умения ще допълнят методологично изучаваните в други курсове дейности по софтуерно производство, управление на проекти и екипи. Завършилите успешно курса ще притежаван необходимата квалификация и компетентности да ръководят софтуерни екипи и проекти, както и дейности по управление на качество в ИТ организации (Quality Asurance Managers).

Част от презентациите ще бъдат разработени и представени от самите студенти, чрез което те ще придобият и презентационни умения.Предвидени са два междинни теста, като основна част от крайната оценка от курса.

Курсът е утвърден като Уводен в разработваната квалификационна програма SEMP (Software Engineering Management) със съдействието на Carnegie Mellon University, с подкрепата на USAID и „Америка за България“ Финдация. Необходимо условие за записване в курса е успешното завършване с изпит на уводния курс (МУК). Завършилите успешно курса могат да получат и официален сертификат от Software Engineering Institute (SEI, Catnegie Mellon). Курсът и практическите занятия се водят съвместно с акредитиран CMMI инструктор
от Carnegie Mellon University и с пълното представяне и материали на официалния CMMI курс (CMMI for Development), като значителна част от занятията ще бъдат провеждани на английски език.

The aim of the course is to provide business insight: a focused and practical real-world framework around the computer science academic lectures. It will be built over the structure of Dr. Edward Deming’s 14 key principles, providing an updated interpretation which incorporates evolving technological innovations with a humanistic economic approach.

The course will provide the tools for students to further excel in their career as:

  • Senior technology specialists,
  • Management Level,
    and
  • Entrepreneurs.

„Digitized Ecosystems” will serve as a bridge between academic technology input and practical business implementation and business models “digital transformation”.

Upon completion of the course, students will learn the skills to:

  1. Apply a systematic approach to solving business problems (with particular focus on IT-enabled solutions);
  2. Understand that successful efforts at digitization have to keep both technological and managerial perspectives in mind
  3. From a technological perspective, understand that information and communication technologies define the information and communication infrastructure of the firm, enabling new ways to digitize business processes
  4. Identify ways information systems can improve on the internal efficiencies and decision making of an organization;
  5. Using a collection of cases, study how the deployment of information technology changes interactions and processes within and across organizations, within industries, and across society drawing directly from the experience of leading CEO’s, entrepreneurs and specialists about the topics covered in the course

The course is an introduction to the business-focused area of competences for SEMP (Software Engineering Management Program) in collaboration with Carnegie Mellon University and with the support of USAID and America for Bulgaria Foundation. The cоurse refers to the Models of Software Quality (CMMI-based), and leading team/project set of courses.

The course will be co-lead with the experienced and successful software industry managers and entrepeneurs:

Boyan Benev (boyan@benev.co.uk), and

Steve Keil (steve.keil@xentio.com)

Курсът "Структури от данни 2" разглежда множество от най-често използваните по-сложни структури от данни. Насочен е към студенти с интерес към разработването на алгоритми и сложни системи, в които ефективността е от висока важност.

В рамките на курса ще задълбаем в детайлите на платформата и езика, библиотеките и добрите практики за писане на Java код. Ще бъдат разгледани основните езикови елементи, стандартната и други библиотеки, технологиите, които правят всичко възможно и как да ги ползваме ефективно.