Курсът си поставя за цел да запознае студентите с основните методи на Извличането на Информация (Information Retrieval), както класически така и новите подходи. Във фокуса ще са нови подходи, които се опитват да отидат по-далече от търсене по ключова дума, като добавят степен на интелигентност при извличането, включително и от документи в уеб.

За повече информация: koychev at fmi uni-sofia bg


Този курс е въведение в управлението на проекти, с примери и практика
насочени към информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Курсът
е ориентиран главно към методологията на Project Management Institute, но обръща внимание и на други методологии.

Повече информация по тематиката можете да намерите в категория Управление на проекти в Уикипедия.

Преподаватели: доц. Петко Русков, Весел Гагов, Мартин Русков

Литература:
  • С. Илиева, В. Лилов, И. Манова, "Изграждане на софтуерни приложения", Унивеситетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006
  • J. Meredith, S. Mantel, "Project Management: A Managerial Approach", John Wiley & Sons, 2006
  • "A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK guide, 3rd Edition", Project Management Institute, 2004
  • C. Chatfield, T. Johnson, "Microsoft Office Project 2003 Step By Step", Microsoft Press, 2003
Курсът "Съвременни Java технологии" има за цел да запознае студентите с някои от най-използваните в практиката библиотеки, инструменти и технологии. Включва:
архитектура (JDK, JVM, JRE, classpaths, JAR),
езикови елементи (основни, видимост, вложени класове, enum типове, изключения, generics, анотации, JavaDoc),
среди (Eclipse, NetBeans, plugins),
тестване (JUnit, допълнителни библиотеки, GUI тестване),
важни части от JDK (Object, обработка на низове, дати, интернационализация, масиви и колекции, регулярни изрази, памет и ресурси, вход/изход),
други теми (нишки и синхронизация, reflection, сериализация, JavaBeans),
работа с бази данни (преглед, Apache Derby, JDBC, Hibernate),
работа с XML (преглед, генериране, обработка, JAXP, JAXB)
графичен интерфейс (AWT, Swing, преглед на други популярни)
build и внедряване (Java Web Start, Ant, Maven)

Код за записване: sjt2008
Курсът цели да усъвършенства уменията в състезателното програмиране чрез разглеждане на различни теми от реални състезания. Полезен е и за работа в софтуерното производство тъй като дава един по-различен поглед върху проблемите на програмирането. Включва следните теми: национални олимпиади по информатика, TopCoder състезания, ACM регионални състезания, ACM финали, техники и алгоритми при конкретни видове задачи.

Курсът е продължение на Състезателно Програмиране, като за целта изисква или взет Състезателно Програмиране, или опит в реални състезания по програмиране.

Код за записване: sp2008
Курсът "Проектиране и анализ на компютърни алгоритми" има за цел да
запознае студентите с някои от най-използваните в практиката
алгоритмични техники. Наред с представянето на широко известни методи
за решаване на алгоритмични задачи (и анализ на техните свойства,
приложения, предимства и недостатъци), се разглеждат и множество
конкретни алгоритмични проблеми, обръща се внимание на анализа на
сложността на предложените решения, прави се сравнение между различни
подходи за решение. В курса се засяга широк спектър от теми, както в
теоретичен, така и в чисто приложен аспект: Алгоритми от теорията на
числата, структури от данни, търсене и сортиране, алгоритми от теорията
на графите, динамично оптимиране, разделяй и владей, алчни и
вероятностни алгоритми, компресиране. Курсът е ориентиран към
приложната страна и реализацията на разглежданите алгоритми, за сметка
на чисто теоретични изследвания и доказателства за коректност.

Кодът за записване е pranka2008.

Курс, представящ процеса на разработка на софтуерни продукти с изявен акцент върху богатият и интуитивен потребителски интерфейс. Разглежда се дизайнът на многопластови софтуерни продукти (приложение / логика / бази от данни) от ъгъл, базиран на по-скоро на потребителския интерфейс, отколкото на функционалността. В същото време се засягат и теми, разглеждащи разработката на сървърни решения, изграждащи техническата инфраструктура за подобен тип приложения. Разглежда се платформата Adobe Flex 3.0 като наложена модерна среда за разработка на богати Интернет приложения.

Паралелно с аудиторните занятия студентите разработват курсов проект, прилагащ основни техники, залегнати в курса.

Запознаване с пакета MATLAB. Възможности. Основни прозорци за комуникация и действия в тях. Променливи, числа, изрази. Формат на изходни резултати. MATLAB-Demos. Използване на Help.  Аритметически и логически оператори. Специални символи. Системни променливи и константи. Елементарни функции. Работа със символни данни. Основи на програмирането в MATLAB. Управляващи структури.  Дневник на сеанс, съхранение. Графична двумерна и тримерна визуализация. Специална графика. ППП Images. Числени методи на алгебрата. Формиране на вектори и матрици. Действия с тях. Оператор двуеточие.Решаване на линейни системи. Интерполация. Работа със символни данни- Symbolic Math Toolbox.Числено диференциране и интегриране. Решаване на нелинейни уравнения. Решаване  ОДУ. Решаване  ЧДУ.
М-файлове, създаване съхранение и използване. Запознаване с разширенията на MATLAB – Toolbox.