бонус: Dynamic Ordered Statistics

Opened: Thursday, 15 December 2005, 15:30
Due: Thursday, 22 December 2005, 15:30
Да се разшири Dynamic Ordered Statistics, така че да подържа операциите: намиране на предишен елемент, следващ елемент, минимален и максимален елемент в поддървото с корен даден елемент. Всички операции трябва да отнемат константно време.