Задача 1. Да се напише програма, която по въведено число проверява дали това е коректен номер на месец (1..12) и колко дни има в този месец, с изключение на мес. Февруари.

Хубаво е да се конструира единствено условие даден месец да има 31 дни, а не да се пишат вложени условни оператори.

Задача 2. Да се напише програма, която проверява дали дадена година е високосна. Една година е вискосна "ако се дели на 4, освен ако се дели и на 100, в този случай трябва да се дели и на 400". Да се използва това условие за довършване на зад. 1, която да работи коректно и за мес. Феверуари.

Тази програма е хубаво първо да се направи с вложени условия, а след това да се контруира единствена формула, проверяваща дали годината е вискосна.

Задача 3. Ако предположим, че първи януари тази година е бил понеделник, да напишем пеограма, която по въведен номер на ден от годината дава съответния ден от седмицата.

Първия вариант на тази програма може да дава просто числов номер на деня от седмицата, докато след това е хубаво да се използва оператора switch за да се постигне и извеждане на текст с името на деня.

Задача 4. От клавиатурата се въвежда число с максимум 4 цифри. Да се напише програма, която извежда текстовото изписване с думи на числото, например за 7654 да се изведе "седем хиляди, шестстотин петдесет и четири".

В първият си вариант тази програма може да се направи без извеждане на съюза "и", като след това се усложни.

Задача 5. Да се конструира двузначен критерий по формулата на Бул, който да дава резултат, еквивалентен на следния програмен код:

f = false;
if(a)
 if(b)
 {
  if(!c)
   f = true;
 }
 else
 {
  if(c)
   f = true;
 }
else
 if(!b)
 {
  if(c)
   f = true;
 }
 else
 {
  if(!c)
   f = true;
 }

Задача 6. Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата три реални числа и проверява дали те могат да бъдат страни на триъгълник.

Ако съществува триъгълник с въведените страни, да се изчислят неговите периметър и лице.

Последно модифициране: събота, 12 ноември 2011, 17:38