Задача 1. Какъв е резултатът от изпълнението на програмата? #include <iostream.h>class Point {public:Point(float=0.0, float=0.0);~Point();protected:float x, y;};Point::Point(float a, float b) {x = a; y = b;

cout << "Конструктор на Point: " << '[' << x << ", " << y << ']' << endl;

}Point::~Point() {

cout << "Деструктор на Point: " << '[' << x << ", " << y << ']' << endl;

}class Circle:public Point {public:Circle(float r=0.0, float x=0.0, float y=0.0);~Circle();private:float radius;};Circle::Circle(float r, float a, float b):Point(a, b) {radius = r;cout << " Конструктор на Circle: " << radius << '[' << a << ", " << b << ']'<< endl;}Circle::~Circle () {cout << "Деструктор на Circle: " << radius << '[' << x << ", " << y << ']'<< endl;}void main() {{Point p(1.1, 2.2);}Circle circle1(4.5, 7.2, 2.9);Circle circle2(10, 5, 5);}Задача #include <iostream.h>class base{public: )

    (this!=&x) b = x.b + 1;

      };class der1 : public base{public:   {if (this!=&x)

         };class der2 : public base{public:der2(int x = 2) : base(x+3)

 {d = x;

 der2(const der2& p){d = p.d + 2;}           };class der3 : public der2{public:     {d = p.d+3;

   {cout << "der3: " << d << endl;

 }

 };void main(){der1 d11(2), d12=d11;  der3 d31(3), d32=d31;

 cout << "d11: "; d11.Print();

 cout << "d12: "; d12.Print();

 d12 = d11; cout << "d12: "; d12.Print();

 cout << "d21: "; d21.Print(); 

 cout << "d22: "; d22.Print();

 d22 = d21; cout << "d22: "; d22.Print();

 cout << "d31: "; d31.Print();

 cout << "d32: "; d32.Print();

 d32 = d31; cout << "d32: "; d32.Print();

}

Последно модифициране: събота, 12 ноември 2011, 17:38