Задачи върху масиви и матрици:

1.      Да се провери дали даден целочислен масив представлява строго монотонно растяща редица.

2.      Да се напише програма, която вмъква нов елемент в сортиран целочислен масив. Новият елемент трябва да се вмъкне на подходящото място в масива, така че да не се развали подредбата.

3.      Да се напише програма, която изтрива елемент от сортиран масив

-         по зададена позиция на елемента в масива;

-         по зададена стойност. Ако елемент с такава стойност не съществува, не се извършва нищо. Ако има няколко елемента със зададената стойност, всички те трябва да бъдат изтрити.

4.      Последователност от равни съседни елементи в масив се нарича площадка. Да се намери дължината на наи-дългата площадка в даден целочислен масив.

5.      Да се напише програма, която проверява дали елемент x се съдържа в матрица от реални числа с размери m x n.

6.      Да се трансформира матрица с размери n x n в редица с дължина n2, като първите n елемента на редицата съитветстват на първия стълб в матрицата, вторите n елемента – на втория стълб и т.н.

7.      Да се реализира обхождане елементите на квадратна матрица по диагоналите, успоредни на главния, като се започне от елемента с индекс [0][n].

8.      Да се обходят елементите на квадратна матрица по диагоналите, успоредни на вторичния, като се започне от елемента [0][0].

9.      Една квадратна матрица е монотонно растяща, ако всеки ред, всеки стълб и всеки диагонал, успореден на главния, е монотонно растяща редица. Да се напише програма, която проверява дали дадена матрица е монотонно растяща.

Last modified: Saturday, 12 November 2011, 5:38 PM