Задача 1. Да се напише програма, която намира скаларното произведение на 2 вектора.

Задача 2. Да се напише програма, която намира и извежда сумата от положителните и броя на отрицателните елементи на редицата от реални числа a0, a1, ..., an-1, за 1 ≤ n ≤ 30.


Задача 3. Всяка редица от равни числа в едномерен сортиран масив, се нарича площадка. Да се напише програма, която намира началото и дължината на най-дългата площадка в даден сортиран във възходящ ред едномерен масив.

Задача 4.
Да се отпечатат елементите aaaan
a0, a1, a2, … , an-1, an
a1, a2, a3, …, an, a0

an, a0, a1, …, an-1.
anmp и qopopopn op1 m) op2 p) op3 q), получената стойност да е равна на a.

Задача 14.
Да се напише програма, която проверява дали между елементите на редицата a0, a1, ..., an са изпълнени релациите: a0 < a1 > a2 < a3…

Задача 15.
За всеки елемент ai от дадена редица да се провери дали той е равен на:
а) средно аритметичното;
б) средно квадратичното

на редицата ai+1, ai+2, ... an.

Задача 16. Да се провери дали сред елементите на редица има поне една двойка числа, които да имат взаимно огледални:

а) десетични;
б) шестнадесетични;
в) осмични

записи.

Задача 17. Да се намери k-тият по големина елемент в редица.

Задача 18. За дадена редица от числа да се намери и отпечата най-дългата (монотонно) нарастваща (намаляваща) подредица.

Последно модифициране: събота, 12 ноември 2011, 17:38