GitHub хранилище с примери по ООП

Хранилището съдържа различни примери по ООП. Примерите от занятията от учебната 2016/2017 година се намират в папката 2016-17.

Click https://github.com/semerdzhiev/oop-samples link to open resource.