Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността"

Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият знания за същността и спецификата на приобщаващото образование. Както и за различните групи обучаеми обект на този процес ( обучаеми със специални образователни потребности (СОП), различен етнически произход, изявени дарби, поведенчески проблеми), техните основни характеристики и специфични обучителни проблеми възникващи при работа с тях.

Отвореният курс "Алгоритми" е предназначен за студенти и ученици, които искат да се запознаят с някои от класическите алгоритми за обработване на основните структури от данни, като числа, масиви, низове, списъци, стек, опашки, дървета. Представени са алтернативни алгоритми с преимуществата, недостатъците и приложимостта на всеки от тях. Реализацията им е чрез езиково-независим псевдокод, но ще е допълнен с демонстрации чрез популярен език за програмиране. 

Видими теми: 15 от 15 (1492 слайдa)

The open course SUICA provides practical skills in creating interactive online educational modules. The course starts with introduction of base technologies – HTML5, CSS and JavaScript; and then continues with SUICA. This is a programming environment developed specifically for this course. SUICA supports fast creation of 3D interactive animated models.

Visible topics: 27 of 27, exercises 16 (1478 slides)

Отвореният курс СУИКА дава практически умения на студенти и ученици в областта на създаването на интерактивни графични онлайн образователни модули. Курсът започва със запознаване с базовите технологии – HTML5, CSS и JavaScript, а после преминава към използване на специално разработената за целите на курса компютърна среда СУИКА. Тази среда предоставя възможност за лесно и бързо моделиране на тримерни конструкции, интерактивни или анимирани модели.

Видими теми: лекции 27, упражнения 16 (1484 слайдa)

Отвореният курс "Виртуална и добавена реалност" запознава студентите и учениците с основите на това ново направление в графиката. Материалът в курса включва създаване на виртуална мобилна графика, използване на библиотеки за моделиране, графични ефекти, обмяна на модели с други среди за тримерно моделиране, работа с пространствената ориентация на мобилни устройсвта и съчетаване на реални образи със синтетични образи в единна сцена с добавена реалност.

Видими теми: 14 от 14 (1665 слайда)