Представяне по теми

 • Модул I. Базови технологии

  • Тема №1. Запознаване с курса

   Запознаване с курса – материали, технологии, знания, изисквания, оценяване.

  • Тема №2. HTML5

   HTML5 – общ вид, форматиране на текст, основни тагове, линкове, таблици.

  • Тема №3. CSS правила

   CSS правила – каскадни стилове, правила, селектори.

  • Тема №4. CSS стилове

   CSS стилове – цветове, размери, шрифт, промяна на текст, блокове, цветове, рамки.

  • Тема №5. JavaScript

   JavaScript – общ синтаксис, променливи, функции за работа с числа, използване в HTML, стрингове, масиви, прости обекти, цикли.

  • Тема №6. DOM

   DOM – програмен достъп до елементите в HTML страница, намиране на елементи, промяна на свойства, обработване на събития.

  • Тест №1

  • Модул II. Графични обекти

   • Тема №7. Графика и геометрия

    Графика и геометрия – размерности, видове. Декартова, полярна и сферична координатна система. Основни задачи, техни варианти и начини на решаване.

   • Тема №8. Библиотека СУИКА

    Библиотека СУИКА – Запознаване с модела на работа на WebGL и СУИКА. Създаване на графично поле и фонов цвят. Използване на RGB модел на цветовете. Рисуване на образ на координатната система и автоматично въртене на сцената.

   • Тема №9. Точки и линии

    Точки и линии – Вектори и функции за работа с вектори. Графинчи оебкти точка, линия, лъч и отсечка. Свойства и примерни програми.

   • Тема №10. Квадрати и кубове

    Квадрати и кубове – Квадрати, правоъгълници, кубове, правилни паралелепипеди. Основни свойства и примерни програми. Ориентация в пространството, свойства spin, focus и origin.

   • Тема №11. Окръжности и сфери

    Окръжности и сфери – окръжност, елипса, сфера и сфероид - свойства и примери. Цилиндър, конус, пресечен конус, призма и пирамида - свойства и примери.

   • Тема №12. Потребителски обекти

    Потребителски обекти – обекти и стилове, варианти на създаване на обекти, анонимни и именовани обекти. Функции custom и sameAs. Групови обекти. Сечащи равнини.

   • Тест №2

   • Модул III. Анимация и интерактивност

    • Тема №13. Анимация

     Анимация – основни принципи. Движение по права линия и по отсечка. Движение с вектор на скоростта и с линейна комбинация.

    • Тема №14. Кръгово движение

     Кръгово движение – движения по окръжност, елипса и дъга. Движение по повърхност на цилиндър, сфера и ... куб.

    • Тема №15. Интерактивност

     Интерактивност – работа с мишка. Събития на мишката. Интерактивно рисуване. Интерактивно чертане.

    • Тема №16. Гледна точка

     Гледна точка – елементи и тяхната роля. Движение на гледната точка. Следване на обект.

    • Тема №17. Влачене на обекти

     Влачене на обекти – следене на обект. Твърда и мека връзка. Избор на обект. Реализация на drag-and-drop. Интерактивно въртене и мащабиране на сцена.

    • Тема №18. Влачене с ограничения

     Влачене с ограничения – влачене на обекти с ограничения на възможните положения. Влачене по линия, отсечка, окръжност. Влачене на некоординатни стойности.

    • Тест №3

    • Модул IV. Потребителски интерфейс

     • Тема №19. Потребителски интерфейс

      Въвеждане на данни. Текстови полета. Интерактивни контроли. Чекбоксове. Радио бутони. Текстови полета за пароли. Избор на цвят, дата и диапазон.

     • Тема №20. Геометрично визуализиране

      Представяне на геометрични обекти: координатна система с деления, отсечка с крайни точки, вектор със стрелка, сфера, цилиндър, конус, тор.

     • Тема №21. Текстури

      Увод в текстурите. Зареждане на текстури. Безшевни текстури. Използване на текстури. Множество текстури. Други свойства.

     • Тема №22. Ефекти и избрани теми

      Множество графични полета. Текст върху графика. Работа на пълен екран. Фонова музика и звукови ефекти. Избрани теми.

     • Тема №23. Софтуер за потребители със специални нужди

      Потребители със специални нужди. Критерии за разработка на софтуер. Достъпност. Двигателни, зрителни, слухови и обучителни проблеми.

     • Тема №24. Курсови проекти

      Оценяване. Проект. Критерии. Често срещани грешки.

     • Тест №4

     • Модул V. Образователен софтуер

      • Тема №25. Примерен проект по Геометрия

       Примерен проект "Правоъгълен триъгълник". Демонстрация на проекта. Коментари по проектирането и реализацията му. Покриване на критериите за оценяване на проект.

      • Тема №26. Примерен проект по Физика

       Примерен проект "Балистичен топ". Демонстрация на проекта. Коментари по проектирането и реализацията му. Покриване на критериите за оценяване на проект.

      • Тема №27. Примерен проект по Биология

       Примерен проект "ДНК игри". Демонстрация на проекта. Коментари по проектирането и реализацията му. Покриване на критериите за оценяване на проект.