Създаване на оценъчни категории и оценявания за курс

1. Създайте в курса си поне три различни оценъчни категории.

2. Поне в едната от категориите добавете ръчно две оценявания, извън системата

3. Създайте поне по един: тест, задание, форум с оценявания и ги разпределете по оценъчни категории

4. Създайте формула за агрегирана оценка за всяка отделна категория, както и формула за обща/крайна оценка от курса