1. В кой от следните случаи за класа A се генерира системен конструктор по подразбиране?

 1. При дефиниран конструктор A();
 2. При дефиниран конструктор A(int x=0, int y=0);
 3. При дефиниран конструктор A(A const&);
 4. При всички от останалите случаи НЕ се генерира системен конструктор по подразбиране.
2. Според принципа за капсулацията...

 1. ... член-функциите не трябва да използват външни променливи
 2. ... всеки клас трябва да се записва в отделен файл
 3. ... състоянието на класа може да бъде променяно само чрез неговите операции
 4. ... обект от производен клас съдържа в себе си обект от основен клас

3. На кой ред в следната дефиниция на клас е допусната грешка?

 1. class A {
 2. private:
 3.   int x;
 4. public:
 5.   A(int _x) : x(_x) {}
 6.   int A::getX() { return x; }
 7. };

4. Нека класът B наследява публично класа A, а класът C наследява публично класа B. Кое от следните твърдения е вярно:

 1. Член-функциите на класа C нямат никакъв достъп до компонентите на класа A
 2. Член-функциите на класа C имат достъп до protected и public компонентите на класа B и само до public компонентите на класа A
 3. Член-функциите на класа C могат да променят protected член-данни на класа A
 4. Член-функциите на класа C имат достъп до всички компоненти на класа B и до protected и public компонентите на класа A

5. Кое от следните твърдения за операторните функции е вярно?

 1. Операторните функции позволяват промяна на поведението на операциите върху базовите типове (int, double, ...)
 2. Операторните функции могат да бъдат както член-функции, така и външни функции
 3. Всяка операторна функция може да има произволен брой и тип на параметрите
 4. Операторната функция за сравнение е една от функциите в голямата четворка
Последно модифициране: четвъртък, 25 май 2017, 22:46