Привеждане на всички класове до момента в канонична форма